Öğretmenin anlatmasına öğrencilerin ise dinlemesine ve ezberlemesine dayalı geleneksel öğretim yöntemleri, günümüzde yerini öğrencinin etkin ve aktif olarak öğrenme sürecine katılmasını sağlayan Beyin Temelli Öğrenme, Yapılandırmacı Yaklaşım, Çoklu Zekâ gibi yaklaşımlara dayalı yöntem ve tekniklere bırakmaya başlamıştır. Nitekim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretim programlarına bakıldığında bu programların dayandığı öğrenme yaklaşımlarının Çoklu Zekâ, Yapılandırmacılık ve Öğrenci Merkezli Öğrenme vb. öğrenciyi merkeze alan yaklaşımların kullanımına işaret ettiği görülmektedir. Bu çalışmada, Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımına dayalı lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 10. sınıf “Allah İnancı” ve “İslam’da İbadetler” konularının işlenişinin öğrencilerin akademik başarısına ve öğrenilen bilgilerin hatırda kalıcılığına etkisi araştırılmıştır. Hazırlamış olduğumuz çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Çalışmada giriş bölümünün ardından Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımı hakkında literatür çalışmasına yer verilmiştir. Yöntem kısmından sonra yapılan ön test-son test, kalıcılık testi analizlerinden elde edilen bulgular ve yorumlar ortaya konulmuştur. Son olarak sonuç ve önerilerle çalışmamız sonlandırılmıştır.