Talebe Yayın Dağıtım Ar-ge Kırtasiye San. ve Ticaret Ltd. Şti (buradan sonra “talebe.com” olarak anılacaktır) kişisel verilerin korunmasını önemsemektedir ve 6698 Sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu’nun gereklerini yerine gertirmek için kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin onam aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklere uygun davranmaktadır.

Kişisel verilerin Toplanması

Talebe.com, kişisel verileri websiteleri, websitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı ve telefon merkezleri, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar vs. iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik, görsel veya yazılı olarak, KVK Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

Talebe.com, kişisel verileri websiteleri, websitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı ve telefon merkezleri, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar vs. iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik, görsel veya yazılı olarak, KVK Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

Kişisel verilerin İşlenmesi

Talebe.com tarafındna kişisel verilerin işlenmesi aşağıdaki ilkelere uygun olarak yapılmaktadır.

a) Hukuka uygun olma,
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanım,
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kişisel verilerin işlenme şartları

(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
b) Fiili imkânsızlık ve bri kişinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması,
c) Sözleşmeden kaynaklı zorunlu bilgilerin gereksinimi durumun olması
ç) Talebe.com’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi,
d) Kullanıcı tarafından verilerin alenileştirilmesi,
e) Hak tesisi vekullanılması veya korunması,
f) talebe.com’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
g) kanunlarda öngörülen hâllerde.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi

Kullanıcının kendi talebi veya Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerinin uygun gördüğü durumlarda talebe.com tarafından veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Kişisel verilerin dışa aktarılması

Kişisel veriler, kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası dışında ilgili kişinin açık rızası veya onamı olmaksızın aktarılamaz. Kişisel verilerin aktarılmasına dair hak ve yükümlülüklere ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

İş Süreçleri ve Amaçlara Göre veri toplama İçeriği ve İşlemeye Konu Gruplamalar

Üyelik Işlemlerinin Gerçekleştirilmesi, Hizmet Iyileştirilmesi, Yeni ve Mevcut Hizmet Geliştirilmesi ve Bilgilendirme Yapılması, Üyelik Sözleşmesinin Yerine Getirilmesi, Onamı Alınan Her Türlü Hizmet Alıcısının Tercih, Beğeni ve Ihtiyaçlarının Analiz Edilmesi, Alıcısına Özel Tanıtım, Fırsat ve Fayda Sağlanması, Her Türlü Hizmet Alıcısının Onamı Ile Yeniden Pazarlama, Hedefleme, Profilleme ve Analiz Yapılması, Tercih ve Beğenileri Doğrultusunda Uygulama, Ürün ve Hizmetlerin Tanıtımının ve Pazarlamasının Yapılması, Her Türlü Hizmet Alıcısının Sorun ve Şikayetlerinin Çözümlenmesi, Talebe.Com’un Sağladığı Her Türlü Araç ve Ortamda Her Türlü Hizmet Alıcısının Deneyiminin Iyileştirilmesi, Mali ve Satın Alma Işlemlerinin Takibi, Hukuki Süreçler ve Mevzuata Uyum, Resmi Makamlardan Gelen Bilgi Taleplerinin Cevaplandırılması, Süreçleri Ilgilendiren Bilgi/Işlem Güvenliğinin Sağlanması ve Kötü Amaçlı Kullanımın Önlenmesi, Işlenen verilerin Güncel ve Doğru Olmasının Sağlanması, 5651 Sayılı Kanun Kapsamında Çevrimiçi Ziyaretçi verilerinin Işlenmesi, Ürün Teslim Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Amacıyla Aşağıdaki Kategorilerle Sınırlı Oılmamak Kaydıyla Ilgili veriler Toplanacaktır.

Üye Öğrenci Kullanıcı
- Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası
- Adres Bilgisi: Teslimatın gerçekleşmesi için gerekli olan tüm bilgiler
- Kurumsal Bilgileri: Okulu, Fakültesi, Bölümü, Sınıfı, Dönemlere göre alınan dersler, başarısız olunan ve tekrar alınan dersler, derslerde okutulan ders kaynaği içeriklerine dair tüm bilgiler
- İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon, her türlü kullanılan medya bilgileri
- Mali Bilgi: Fatura veya irsaliye bilgileri
- Kullanıcı/Üye Bilgisi: Üyelik bilgisi, üyelik ID numarası
- İşlem Bilgisi: Satın alınan ürün/ler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar/yarışmalar, kullanılan kuponlar, siparişe ilişkin bilgiler, Okuma Alışkanlıkları, kendi rızası ile yazdığı ürün yorumları
- Sanal Bağlantı Bilgisi: IP adresi
- Sisteme Giriş Bilgileri: Şifre, parola bilgileri
- Eğilimler Bilgisi: İç ve dış paydaşlardan elde edilen Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler
- İletişimsel veri: Talebe.com ile yaoılan her türlü konuşma ve yazışma kayıtları
- Verilen Hizmete Dair Bilgi: verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, Genel Geliştirici ve Yerel Geliştirici sözleşmesi, Talebe.com tarafından hedef kitlelere sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan ilgili metinler ve sözleşmeler
- Doğrudan Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin onayı ile verdiği izine istinaden pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları gönderimi veya merkez, Bölge, Üniversite veya Bölüm temcilcileri tarafından yapılan aramalar
- Beklenti ve Tecrübe Paylaşımı Bilgisi: İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin her türlü iletişim ortamı ile tarafımıza ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar
Üye Kullanıcı
- Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası
- Adres Bilgisi: Teslimatın gerçekleşmesi için gerekli olan tüm bilgiler
- İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon, her türlü kullanılan medya bilgileri
- Mali Bilgi: Fatura veya irsaliye bilgileri
- Kullanıcı/Üye Bilgisi: Üyelik bilgisi, üyelik ID numarası
- İşlem Bilgisi: Satın alınan ürün/ler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar/yarışmalar, kullanılan kuponlar, siparişe ilişkin bilgiler, Okuma Alışkanlıkları, kendi rızası ile yazdığı ürün yorumları
- Sanal Bağlantı Bilgisi: IP adresi
- Sisteme Giriş Bilgileri: Şifre, parola bilgileri
- Eğilimler Bilgisi: İç ve dış paydaşlardan elde edilen Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler
- İletişimsel veri: Talebe.com ile yaoılan her türlü konuşma ve yazışma kayıtları
- Verilen Hizmete Dair Bilgi: verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, Genel Geliştirici ve Yerel Geliştirici sözleşmesi, Talebe.com tarafından hedef kitlelere sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan ilgili metinler ve sözleşmeler
- Doğrudan Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin onayı ile verdiği izine istinaden pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları gönderimi veya merkez, Bölge, Üniversite veya Bölüm temcilcileri tarafından yapılan aramalar
- Beklenti ve Tecrübe Paylaşımı Bilgisi: İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin her türlü iletişim ortamı ile tarafımıza ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar
Üye Temsilci ve Aracı Bilgileri
- Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası
- Adres Bilgisi: Teslimatın gerçekleşmesi için gerekli olan tüm bilgiler
- İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon, her türlü kullanılan medya bilgileri
- Kurumsal ve Ticari Bilgileri: Okulu, Fakültesi, Bölümü, Sınıfı, Dönemlere göre alınan dersler, başarısız olunan ve tekrar alınan dersler, derslerde okutulan ders kaynaği içeriklerine dair tüm bilgiler vergi Dairesi vergi Numarası, vergi Levhası, İmza Sirküleri, İlgili yıl için Faaliyet Belgesi Adres bilgileri, Fatura Bilgileri, Şirket Bilgileri
- Mali Bilgi: Para akışı için gerekli olan Banka Bilgisi, Fatura veya irsaliye bilgileri
- Kullanıcı/Üye Bilgisi: Üyelik bilgisi, üyelik ID numarası
- İşlem Bilgisi: Satın alınan ürün/ler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar/yarışmalar, kullanılan kuponlar, siparişe ilişkin bilgiler, Okuma Alışkanlıkları, kendi rızası ile yazdığı ürün yorumları
- Sanal Bağlantı Bilgisi: IP adresi
- Sisteme Giriş Bilgileri: Şifre, parola bilgileri
- Eğilimler Bilgisi: İç ve dış paydaşlardan elde edilen Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler
- İletişimsel veri: Talebe.com ile yaoılan her türlü konuşma ve yazışma kayıtları
- Verilen Hizmete Dair Bilgi: verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, Genel Geliştirici ve Yerel Geliştirici sözleşmesi, Talebe.com tarafından hedef kitlelere sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan ilgili metinler ve sözleşmeler
- Doğrudan Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin onayı ile verdiği izine istinaden pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları gönderimi veya merkez, Bölge, Üniversite veya Bölüm temcilcileri tarafından yapılan aramalar
- Beklenti ve Tecrübe Paylaşımı Bilgisi: İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin her türlü iletişim ortamı ile tarafımıza ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar
Üye Olmadan Alışveriş Yapan Kişi Kullanıcı (üye olmadan siteden alışveriş yapan kullanıcılar)
- Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası
- Adres Bilgisi: Teslimatın gerçekleşmesi için gerekli olan tüm bilgiler
- İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon, her türlü kullanılan medya bilgileri
- Mali Bilgi: Fatura veya irsaliye bilgileri
- Kullanıcı/Üye Bilgisi: Üyelik bilgisi, üyelik ID numarası
- İşlem Bilgisi: Satın alınan ürün/ler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar/yarışmalar, kullanılan kuponlar, siparişe ilişkin bilgiler, Okuma Alışkanlıkları, kendi rızası ile yazdığı ürün yorumları
- Sanal Bağlantı Bilgisi: IP adresi
- Sisteme Giriş Bilgileri: Şifre, parola bilgileri
- Eğilimler Bilgisi: İç ve dış paydaşlardan elde edilen Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler
- İletişimsel veri: Talebe.com ile yapılan her türlü konuşma ve yazışma kayıtları
- Verilen Hizmete Dair Bilgi: verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, Genel Geliştirici ve Yerel Geliştirici sözleşmesi, Talebe.com tarafından hedef kitlelere sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan ilgili metinler ve sözleşmeler
- Doğrudan Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin onayı ile verdiği izine istinaden pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları gönderimi veya merkez, Bölge, Üniversite veya Bölüm temcilcileri tarafından yapılan aramalar
- Beklenti ve Tecrübe Paylaşımı Bilgisi: İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin her türlü iletişim ortamı ile tarafımıza ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar
Anlık Ziyaretçi
- Verilen Hizmete Dair Bilgi: verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, Genel Geliştirici ve Yerel Geliştirici sözleşmesi, Talebe.com tarafından hedef kitlelere sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan ilgili metinler ve sözleşmeler
- Sanal Bağlantı Bilgisi: IP adresi
- Eğilimler Bilgisi: İç ve dış paydaşlardan elde edilen veya ziyaret süresince elde edilen Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler
- İletişimsel veri: Talebe.com ile yapılan her türlü konuşma ve yazışma kayıtları
Nihai Alıcı Kişi veya Kuruluş
- Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası
- Adres Bilgisi: Ürün veya Hizmetin teslimi için gerekli tüm bilgiler
- İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon
- Mali Bilgi: vergi dairesi-numarası vs, fatura bilgileri
Kişisel verilerin Güvenliğin İçin Tedbirler

Talebe.com, kişisel verilerin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekte ve her türlü kişisel verilere yetkisiz erişim, hatalı kullanım, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesi durumunda gerekli önlemleri almak yetkisine sahiptir.

Güvenlik kapsamında Talebe.com her türlü kişisel very işleminde güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Talebe.com’a kişisel verilerin ulaşımı SSL aracılığıyla yapılmaktadır.

Her türlü önleme karşın, talebe.com ile sınırlı olmak kaydıyla kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, talebe.com bu durumu derhal sizlere ve Kişisel verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Kişisel verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Talebe.com her türlü kullanıcının her türlü kişisel verilerini yalnızca burada yazılımış Gizlilik ve Kişisel verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Bu kapsamda işlenen Üye Kullanıcı/Misafir Kullanıcı verileri ve satın alınan ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisi, satıcı ve kargo şirketi ile paylaşılmakta ve bu verilere gerektiğinde çağrı merkezi veya ofis çalışanları tarafından da erişilebilmektedir. Adına fatura tanzim edilecek kişi bilgisi faturanın ilgili kişiye gönderimi ve mali gerekçeler amacıyla kargo şirketi ile paylaşılmaktadır. Her türlü kullanıcıya ait cep telefonu numarası ve/veya e-posta adresi; kullanıcının onamı temel alınarak alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda yeni ürün gelişimi, tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısı ile paylaşılmaktadır. Üye tercihleri ve gezinti geçmişi, beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, çerez (cookie) hizmeti alınan yurt içi/yurt dışında bulunan iş ortaklarımızla ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla paylaşılabilir. Aynı şekilde, Üçüncü taraflardan alınan hizmetin içeriği ve kapsamına bağlı olarak; her türlü kullanıcımız ile doğrudan veya dolaylı temas söz konusu olabilir. Kullanıcılara ait özel verilerin kimlik bilgileri ile eşleştirilmemesi şartı ile, demgrafik ve kullanım alışkanlıkları vb bilgiler, pazar ve piyasa araştırması yapacak şirketlerle paylaşılmaktadır.

Raporlama ve istatistiki çalışmalar kapsamında kullanıcıya ait veriler her türlü yayım, dağıtım ve kaynak geliştirme paydaşlarımız ile paylaşılmaktadır. Yukarıda belirtildiği şekilde bilgi paylaşılması sırasında Türkiye dışındaki ülkelere kişisel bilgileri aktarırken, verilerin bu politikaya uygun olarak ve veri korumaya ilişkin uygulanacak hukukun izin verdiği şekilde aktarılması sağlanmaktadır.

Kişisel verileri Saklanma Süreleri

Talebe.com, kullanıcılara ve paydaşlara ait kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel veri Saklama ve İmha Politikamızda bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

Görüşme kayıtları 3 yıl İlgili Kanunlar ve Mevzuatlar
Üyelik Bilgileri 10 yıl İlgili Kanunlar ve Mevzuatlar
Sipariş kayıtları 10 yıl İlgili Kanunlar ve Mevzuatlar
Her türlü mali işlemler verileri 10 yıl İlgili Kanunlar ve Mevzuatlar
Çerezler En fazla 540 gün
Ticari elektronik ileti Onam kayıtları Onam bitiminden itibaren 1 yıl İlgili Kanunlar ve Mevzuatlar
Tüm Kullanıcılara ilişkin kişisel veriler 10 yıl İlgili Kanunlar ve Mevzuatlar
Aracı ve Temsilcilere Dair veriler Fesih sonrası10 yıl İlgili Kanunlar ve Mevzuatlar
Genel Eğilim Profili Oluşturulması ve Kullanıcı Tasniflemeleri

Talebe.com Üye kullanıcılara ilişkin olarak işlediği kişisel verileri açığa çıkarmadan bir Kullanıcı numarası veya tasnif kavramsallaştırması kullanarak;

1) Ticari elektronik ileti alma konusunda onamı olan her kullanıcıya ilişkin olarak, kullanıcının beğeni ve tercihlerine daha uygun içerik hazırlanması, reklam, tanıtım, indirim yapılabilmesi amacıyla eğilim çalışması ve tasnifleme yapmaktadır.
2) Onamı olan kullanıcı bakımından profilleme ve tasnif;
a. Ürün iyileştirmesi (satış eğilimlerinde alt ve üst bantların belirlenmesi),
b. Alışveriş tercihlerinin ve eğilimlerinin analiz edilmesi ile modellemeler yapılması, ve uygun kullanıcı prof,ili geliştirilerek bu kullanıc/lara/ya yönelik kampanyalar düzenlenmesi ve her türlü iletişim aracılığyıyla kullanıcıya ulaştırılması,
c. Satış potansiyellerinin tespiti ve bu doğrultuda önlemler alınmasına benzer çalışmalar yapmaktadır.
Kişisel verileri Üzerindeki Haklar ve Kullanımı

Kişisel veriler üzerinde Kullanıcının hakları KVK Kanunu madde 11 uyarınca düzenlenmektedir. Kişisel verileriniz üzerindeki oanmlarınızı değiştirmek istediğinizde, talebe.com platformunda ilgili bağlantılar veya doğrudan çalışanlar aracılığı ile değişiklik yapabilirsiniz.

Resmi Makamlarla Kişisel veri Paylaşımı

Talebe.com, sadece yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün söz konusu olduğu durumlarda, yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlar ile bilgileri paylaşabilecektir.

Kişisel verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

Talebe.com, kullanıcılarından doğrudan veya dolaylı olarak elde ettiği kişisel verileri, ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamakla yükümlüdür. Süre bitiminde, kanunların öngördüğü şekliyle kişisel veriler silinebilecek veya anonym hale getirilecektir.

Veri silinmesi

Mevcut verilerin talebe.com tarafından silinme işlemi; ilgili kullanıcılar için bu verilerin hiçbir şekilde kullanılamaz hale getirilmesini, yok edilme işlemi; verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini, anonim hale getirilme işlemi; kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

Gizlilik ve/ya Kişisel verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

Talebe.com, buradaki Gizlilik ve/ya Kişisel verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklik, yeni Gizlilik ve/ya Kişisel verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla geçerlilik kazanır. Gizlilik ve/ya Kişisel verilerin Korunması Politikası’ndaki değişiklikler kullanıcılara mevcut iletişim araçlarıyla duyurulmakla birlikte, söz konusu değişikliklerin www.talebe.com adresinden yayınlamış olması yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi açısından yeterlidir.