“Göç ve sanat ilişkisinin kökleri çok eski dönemlere uzanmaktadır. Ancak bu ilişkiyi ortaya koyan araştırma ve incelemelerin yeterli düzeyde olmaması, bu ilişkinin akademik anlamda tartışılmasını geciktirmiştir. Bu ortak yapıt, resim, sinema, grafik, tasarım, el sanatları ve edebiyat gibi değişik sanat/yazınsal alanlardan araştırmacıları bir araya getirerek, alanlararası yeni(likçi) bir bakış açısıyla değişik sanatsal yaratıların tarihsel süreçte ve günümüzde göç ile kurdukları ilişkileri ve göçün yarattığı sanatsal sonuçları belirlemeyi amaçlamıştır. Doğal olarak bu çalışmanın, kapsamıyla alanyazında boşluk doldurması ve yeni çalışmalara öncülük etmesi beklenmektedir.” “Bu yapıtta, bir tanesi göç anlatılarını çözümleme yöntembilimi çalışması olmak üzere, sinema, görsel iletişim, yerleştirme, seramik, tasarım gibi değişik sanat alanlarından olan, birbirinden ilginç sekiz özgün çalışma yer almaktadır.”