Eğitim alanında, ulaştığımız sonuçları belirlemek, başarılı olup olamadığımızı görmek ve bundan bir karar çıkarmak zorundayız. Eğitim öğretim açısından da; öğrenciye kazandırmayı kararlaştırdığımız bilgi, be-ceri, tutum, tavır, davranış v.b. gibi özellikleri, öğrencinin kazanıp kazana-madığını görmek ve çalışmalarımızı ona göre planlamak durumundayız. Bütün bunları görebilmek için elbette ki ölçmemize konu olan özelliği ölçmeye elverişli ölçme araçları geliştirmek veya var olan ölçme araçlarını kullanmak durumundayız. Söz konusu özelliği, yani eğitimde öğrenci davranışlarını ölçmeden bir yargıya varmak mümkün değildir. Bu bakımdan yapılan ölçme sonucunda elde edilen verilerden hareketle ölçme sonuçlarını önceden kararlaştırdığımız bir takım ölçütlerle karşılaştırarak değerlendirmeler yapabiliriz. Eğitim bir bilimdir ve eğitim sonucu kazan-dırılan özelliklerin ölçülebilmesi gerekir. Ölçülemeyen şeyin bilimi ve bilimselliği yoktur ve ne olduğu hakkında ancak subjektif kararlar verilebilir.